Enhancement of room temperature ferromagnetism in Mn-implanted Si by He implantation

Jihong Chen, Liping Guo, Congxiao Liu, Fengfeng Luo, Tiecheng Li, Zhongcheng Zheng, Shuoxue Jin, Zheng Yang
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4754712