Hydrogenation-induced change of magneto optical Kerr effect in Pd/Fe bilayers

Ming-Yau Chern, Wen-Chin Lin, Chiao-Sung Chi, Tsung-Ying Ho, Cheng-Jui Tsai, Fang-Yuh Lo, Huan-Chia Chuang
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4754314