Buckling instability of carbon nanoscrolls

Zhao Zhang, Yinjun Huang, Teng Li
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4754312