Intense upconversion luminescence and origin study in Tm3+/Yb3+ codoped calcium scandate

Jing Li, Jiahua Zhang, Zhendong Hao, Xia Zhang, Jihong Zhao, Yongshi Luo
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4753802