Development of a dielectric barrier discharge enhanced plasma jet in atmospheric pressure air

Xuechen Li, Yuanyuan Chang, Pengying Jia, Longfei Xu, Tongzhen Fang, Long Wang
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4752751