Influence of a strong laser field on Coulomb explosion and stopping power of energetic H[sub 3][sup +] clusters in plasmas

Gui-Qiu Wang, Peng E, You-Nian Wang, Zhang-Hu Hu, Hong Gao, Yao-Chuan Wang, Li Yao, Hai-Yang Zhong, Li-Hong Cheng, Kun Yang, Wei Liu, Dian-Guo Xu
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4752417
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication