Ultra-relativistic ion acceleration in the laser-plasma interactions

Yongsheng Huang, Naiyan Wang, Xiuzhang Tang, Yijin Shi, Yan Xueqing
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4752077