Phase coexistence evolution of nano BaTiO3 as function of particle sizes and temperatures

Jinlong Zhu, Wei Han, Hui Zhang, Zhen Yuan, Xiaohui Wang, Longtu Li, Changqin Jin
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4751332