Effect of target composition on proton acceleration in ultraintense laser-thin foil interaction

Qingcao Liu, Meng Liu, Tongpu Yu, Pengji Ding, Zuoye Liu, Shaohua Sun, Xiaoliang Liu, Xing Lu, Zeqin Guo, Bitao Hu
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4750050