Magnetic and electrical transport properties of Pb1-xLaxTi1-xMnxO3 ceramics

Jie Xu, Jin-Feng Wang, Long Jiao, Weijing Ji, Jian Zhou, Zheng-Bin Gu, Y. B. Chen, Shu-Hua Yao, Shan-Tao Zhang, Yan-Feng Chen
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4749254
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication