Experimental study of a compact P-band coaxial relativistic backward wave oscillator with three periods slow wave structure

Liang Gao, Bao-Liang Qian, Xing-Jun Ge, Xiao-Ping Zhang, Zhen-Xing Jin
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4748564