Zero-bias anomaly in one-dimensional ultrathin metallic nanowires

Hui Yan, Rui Xu, Xun Hong, Yi Sun, Lei Feng, Jia-Cai Nie, Lin He
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4747799