Efficient proton beam generation from a foam-carbon foil target using an intense circularly polarized laser

Lingyuan Gao, Hongyong Wang, Chen Lin, Yubin Zou, Xueqing Yan
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4747158