Influence of charging process and size distribution of dust grain on the electric conductivity of dusty plasma

Ji-Zheng Duan, Cang-Long Wang, Jian-Rong Zhang, Sheng-Qian Ma, Xue-Ren Hong, Jian-An Sun, Wen-Shan Duan, Lei Yang
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4744972