A novel local equilibrium model for shaped tokamak plasmas

Weihong Yu, Deng Zhou, Nong Xiang
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4740509