Absorption spectroscopy of individual cadmium selenide nanowire

Fajun Xiao, Kaihui Liu, Yaqing Bie, Jianlin Zhao, Feng Wang
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4739786