Electric field-induced scatterings in rough quantum wells of AlGaN/GaN high-mobility electronic transistors

Dong Ji, Yanwu Lu, Bing Liu, Guangri Jin, Guipeng Liu, Qinsheng Zhu, Zhanguo Wang
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4739307