Diagnosis of gas temperature, electron temperature, and electron density in helium atmospheric pressure plasma jet

Zheng-Shi Chang, Guan-Jun Zhang, Xian-Jun Shao, Zeng-Hui Zhang
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4739060