Factors influencing the microwave pulse duration in a klystron-like relativistic backward wave oscillator

Renzhen Xiao, Xiaowei Zhang, Ligang Zhang, Xiaoze Li, Lijun Zhang
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4737079