Ultrafast room temperature wiping-rubbing fabrication of graphene nanosheets as flexible transparent conductive films with high surface stability

Yan Yu, Shenglin Jiang, Wenli Zhou, Xiangshui Miao, Yike Zeng, Guangzu Zhang, Yangyang Zhang, Qingfeng Zhang, Han Zhao
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4736576