The electrocaloric effect around the orthorhombic- tetragonal first-order phase transition in BaTiO3

Yang Bai, Kai Ding, Guang-Ping Zheng, San-Qiang Shi, Jiang-Li Cao, Lijie Qiao
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4732146