Weak ferromagnetism in La-doped BiFeO3 multiferroic thin films

V. V. Lazenka, A. F. Ravinski, I. I. Makoed, J. Vanacken, G. Zhang, V. V. Moshchalkov
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4730896
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication