Effect of nanoparticles on charge transport in nanofluid-impregnated pressboard

Yuefan Du, Yuzhen Lv, Chengrong Li, Mutian Chen, Yuxiang Zhong, Shengnan Zhang, You Zhou
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4730778