The importance of strain on spin-spin coupling in Pr5/8Ca3/8MnO3 single crystal film

Xinwen Fu, Yuze Gao, Zhiwei Wu, Jincang Zhang, Qing Li, Guixin Cao
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4729835