Semiconductor-metal transition of titanium sesquioxide nanopowder

Weiwei Yan, Ming Fang, Mao Liu, Shenghong Kang, Ruining Wang, Lide Zhang, Ling Liu
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4729801