Large-scale fabrication of plasmonic gold nanohole arrays for refractive index sensing at visible region

Ke Cheng, Shujie Wang, Zhonggang Cui, Qianqian Li, Shuxi Dai, Zuliang Du
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4728987