Comparative studies of yield strength and elastic compressibility between nanocrystalline and bulk cobalt

Xiaohui Yu, Jianzhong Zhang, Yingying Zhang, Liping Wang, Yusheng Zhao
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4724338