Dielectric dynamics of epitaxial BiFeO3 thin films

Peng Ren, Peng Liu, Bin Xia, Xi Zou, Lu You, Junling Wang, Lan Wang
  • AIP Advances, June 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4721670