Laser-driven proton acceleration using a conical nanobrush target

Jinqing Yu, Zongqing Zhao, Xiaolin Jin, Fengjuan Wu, Yonghong Yan, Weimin Zhou, Leifeng Cao, Bin Li, Yuqiu Gu
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4714809