Design and micromagnetic simulation of the L10-FePt/Fe multilayer graded film

Jun Zhang, Yang Liu, Fang Wang, Jing Zhang, Ruiqiang Zhang, Zhenfeng Wang, Xiaohong Xu
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3702876