Electrokinetic effects on detection time of nanowire biosensor

Yaling Liu, Qingjiang Guo, Shunqiang Wang, Walter Hu
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3701721