Metallic nanomesh electrodes with controllable optical properties for organic solar cells

Jinfeng Zhu, Xiaodan Zhu, Ryan Hoekstra, Lu Li, Faxian Xiu, Mei Xue, Baoqing Zeng, Kang L. Wang
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3701582