Hexagonal boron nitride intercalated multi-layer graphene: a possible ultimate solution to ultra-scaled interconnect technology

Yong-Jun Li, Qing-Qing Sun, Lin Chen, Peng Zhou, Peng-Fei Wang, Shi-Jin Ding, David Wei Zhang
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3701267