Elimination of domain backswitching in BiFe0.95Mn0.05O3 thin films by lowering the layer thickness

Jingjing Liu, Zaimei Yin, Hongyan Zhang, Wen Sun, Bo Jiang, Guangda Hu
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3698321