Ionized zinc vacancy mediated ferromagnetism in copper doped ZnO thin films

Shi-Yi Zhuo, Xue-Chao Liu, Ze Xiong, Jian-Hua Yang, Er-Wei Shi
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3698314