High-charge energetic electron bunch generated by 100 TW laser pulse

Baifei Shen, Yuchi Wu, Kegong Dong, Bin Zhu, Yuqiu Gu, Liangliang Ji, Chunye Jiao, Jian Teng, Wei Hong, Zhongqing Zhao, Leifeng Cao, Xiaofang Wang, M. Y. Yu
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3694679