Magnetic enhancement across a ferroelectric–antiferroelectric phase boundary in Bi1−xNdxFeO3

Yu-Jie Wu, Xiao-Kun Chen, Jing Zhang, Xiao-Jia Chen
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3693531