Robust exciton-polariton effect in a ZnO whispering gallery microcavity at high temperature

Saifeng Zhang, Wei Xie, Hongxing Dong, Liaoxin Sun, Yanjing Ling, Jian Lu, Yu Duan, Wenzhong Shen, Xuechu Shen, Zhanghai Chen
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3693378