Effect of ferroelectric parameters on ferroelectric diodes

Chen Ge, Kui-juan Jin, Can Wang, Hui-bin Lu, Cong Wang, Guo-zhen Yang
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3692769