Tuning the electronic and magnetic properties of carbon-doped ZnO nanosheets: First-principles prediction

Fu-bao Zheng, Chang-wen Zhang, Pei-ji Wang, Hang-xing Luan
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3688233