Lateral in-plane coupling between graphene nanoribbons: A density functional study

Jianhua Zhao, Xianqi Dai, Yawei Dai, Bao Zhao, Maohai Xie
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3686673