Large converse magnetoelectric response in Rosen-type transformer and Terfenol-D laminated composite

Jian-Ping Zhou, Pan Wang, Jia Yang, Peng Liu, Huai-Wu Zhang
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3684604