Optical properties of a periodic array of slit-groove

Guo-dong Wang, Cheng-ping Huang, Yi Zhang, Qian-jin Wang, Yong-yuan Zhu
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3682597