ZnO∕Si arrays decorated by Au nanoparticles for surface-enhanced Raman scattering study

Yu Fei Chan, Hai Jun Xu, Lei Cao, Ying Tang, De Yao Li, Xiao Ming Sun
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3682462