Dielectric relaxation in the DyMn1−xFexO3 system

Fang Hong, Zhenxiang Cheng, Shujun Zhang, Xiaolin Wang
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3681807