High frequency magnetic properties and microstructure of NiZn/Co2Z composite ferrite material

Zongliang Zheng, Huaiwu Zhang, John Q. Xiao, Qinghui Yang, Liguo Wang, Hua Su
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3680258