Metal-assisted electroless fabrication of nanoporous p-GaN for increasing the light extraction efficiency of light emitting diodes

Ruijun Wang, Duo Liu, Zhiyuan Zuo, Qian Yu, Zhaobin Feng, Xiangang Xu
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3679150