n-type doping in Cu2O with F, Cl, and Br: A first-principles study

Qiong Bai, Weichao Wang, Qiming Zhang, Meng Tao
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3677989