Modeling of ferroelectric switching process in poly(vinylidene fluoride-trifluoroethylene) copolymer ultrathin films with electroactive interlayer

Ying Hou, Xiuli Zhang, Yuan Zhang, Guoqiang Xu, Haisheng Xu
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3677946