Influence of Dy3+ coactivator on the luminescence properties of Gd2O2S:Tb3+ phosphor

Fei Wang, Dachun Liu, Bin Yang, Jinchao Zhang, Yongnian Dai
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3676252